Spesiale Nuusbrief: 01 April 2020

SPESIALE NUUSBRIEF – 1 April 2020

 

Goeiedag NLU lede,

Die Minister van Landbou het op 31 Maart 2020 ‘n direktief uitgereik  wat baie meer duidelikheid verskaf wat ingesluit is in die totale landbouwaardeketting. Ons glo hierdie direktief verduidelik ‘n klomp aspekte wat beweging deur padblokkades mag vergemaklik, en bedank die Minister hiervoor.
Kliek hier  vir die oorspronklike direktief.

Ons stel voor dat elke NLU lid die oorspronklike direktief uitdruk en saamneem as beweeg moet word om “essensiële dienste” te verrig.

Alhoewel hierdie Direktief uitklaring gee vir die oorgrote meerderheid van aspekte glo ons die volgende sake het dringende oplossings nodig:

  1. Regulasie 8(a) plaas groot beperkings op die beweging van deeltydse boere wat na hul werknemers op plase moet omsien. Ons verstaan dat die verspreiding van die virus beveg moet word, maar glo dat bogenoemde deel uitmaak van “essensiële dienste”.
  2. Die besluit dat houtskool vervoer en verwerking nie as ‘n “essensiële diens” verklaar is nie, plaas baie produsente en hul kontrakteurs onder geweldige finansiële druk.

Die NLU poog om werkbare oplossings hiervoor te kry, maar dit moet plaasvind in samewerking met die regering en sal slegs amptelik wees na afkondiging deur die relevante Ministerie.
Enige verdere inligting hieromtrent sal onmiddelik verskaf word sodra dit beskikbaar is. Dankie vir u begrip en samewerking in hierdie frustrerende tye.

Groete
Piet Gouws

President

 

 

Dear NAU members,

The Minister of Agriculture has issued a directive on 31 March 2020 which gives more clarity about what is included in the total value chain. We are sure that this directive will give more clarity about a lot of aspects which will ease the movements through the road blocks and thank the Minister.

Click here for the original directive.

We suggest that each NAU member prints the original directive and takes it along when driving to do essential services.

Even though this directive is clear on the majority of aspects, we are of the opinion that the following matters still need urgent solutions:

  1. Regulation 8(a) limits the movement of part time farmers who have to care for their workers on the farms. We realise that the spreading of the virus must be combated, but are of the opinion that the above is a part of essential services.
  2. The decision that charcoal transport and processing is not an essential service, puts a lot of producers and their contractors under great financial pressure.

The NAU will try to get solutions for this, but this will have to take place in cooperation with Government and will only be official when announced by the relevant Ministry. Any further information in this regard will be given as soon as it is available. Thank you for your understanding and cooperation in these frustrating times.

 

Kind regards

Piet Gouws

President