NAU News: 08 May 2020

In today’s newsletter –

 • Government’s Economic stimulus package starts
 • NATIS offices open
 • FA and other news

 

Government’s Economic stimulus package starts

The economic stimulus package of Government officially started this week as the SSC has posted the online applications form on their website: www.ssc.org.na. Employers and employees which were affected negatively by the Covid-19 pandemic can apply for the advantage under this program which is for a period of three month from 1 May 2020. Employers in the aviation-, tourism- and construction sectors qualify for an employers wage subsidy of 17% of their total salary invoice for three months as well as exemption of SSC contributions for three months.

Employees in all sector which fall in the income tax threshhold of N$50 000 per annum and have lost their income or received a decreased income, qualify for a subsidy of half of their salaries with a minimum of N$1 000 per month in terms of the Affected workers program.   Click here here to download the full regulations for the said scheme. The SSC has also released a directive of the 4 easy steps to apply online for all the above benefits. Click here  to downlaod the directive.

NATIS offices open

NATIS has announced that all their offices in the country have re-opened on 7 May 2020. NATIS has also opened a “Call Centre” where the public can make enquiries and give their problems. The No is 061 2847777 and they are opened Monday to Friday from 07:00 – 16:30.

Channel 7

Listen to Landbou Journal on Saturday morning at 6 when we talk about the following subjects and people:

 • Jacolette Kloppers of Landbou Weekblad talks about the latest farmers patent which saves money and is skilful
 • Following the recent Copenhagen Fur auction, Julene Meyer tells us about the prices and challenges of the Swakara pelts
 • Uri vehicles are not new to farmers but this vehicles peer, Fonk, the electric vehicle is the latest known. Listen to Len Smith who tells us more about this

Landbou Journal’s re-broadcast is on Wednesdays evenings between 8 and 9. Stay tuned to Channel 7, where farmers can listen to their agricultural news. Channel 7 can also be heard on DSTV Channel 825 or on our website at www.k7.com.na or via cell tube.

FA and other news

A World Bee Day is on 20 May and an information exhibition is held from 30 April until 30 May at the National Art Gallery Namibia, Windhoek. On 30 April is an open ceremony and on 20 May a Bee ceremony. For further details contact 081 6357327.

The meeting of Westelike Khomas FA which should have been held on 27 May has been postponed until further notice. For further details contact Amanda Greeff, Tel 081 2596108, luanada@iway.na.

The Stampriet Show which should have taken place from 31 August until 4 September has been postponed.

The 2020 NAU AgriBraai will be hosted on 4 & 5 September at the Mariental show grounds. With the theme “Camp fire legends” we want to ensure that the focus in 2020 is placed on persons who build a rich tradition in the farming community. 2020 marks the 40th anniversary of the NAU AgriBraai as well as the 90th anniversary of the Uhlenhorst FA, the winners of the 2019 competition and hosts this year. More information about this day will follow in due course. For any enquiries please contact Hoekus van Niekerk, Tel 081 2944676, uhlenhorst.bv.sekretaris@gmail.com or Corrine van Wyk, Tel 081 3582299, wvw@afol.com.na.

Weekly News: 08 May 2020

In vandag se nuusbrief –

 • Kwarantyn van vragmotorbestuurders aangespreek
 • Ekonomiese aansporingsprogram van regering skop af
 • NATIS kantore her-open landwyd
 • BV en ander nuus

 

Kwarantyn van vragmotorbestuurders aangespreek

Die Namibië Landbou Unie (NLU) het vandeesweek ‘n versoek gerig aan die Ministerie van Gesondheid om die riglyne van COVID-19, wat van toepassing is op die bestuurders van vragmotors wat lewendehawe na die RSA vervoer, te hersien.  Dit kom na aanleiding van ‘n stormloop navrae wat die NLU uit verskeie oorde ontvang het.

Dit blyk dat vragmotorbestuurders wat kleinvee na die RSA vervoer met die terugkoms in Namibia onder kwarantyn geplaas word tot en met die volgende vragte weer vervoer word.  Die kwarantyn van hierdie vragmotorbestuurders sit groot druk op hulle en hulle families en dit het tot gevolg dat die drywers nie meer hierdie vragte wil vervoer nie.

Die NLU het dank uitgespreek teenoor die genoemde Ministerie vir die werk wat hulle doen om die verspreiding van die COVID-19 virus te bekamp.  Hulle is egter herinner dat die lewendehawe industrie die ruggraat is van die landbousektor en dat bemarking onverpoos moet voortgaan en dat werksgeleenthede ten alle koste in stand gehou moet word.

Aangesien die grootste aantal vragte met lewendehawe slegs Noord-Kaap provinsie toe vervoer word en hierdie provinsie ‘n laer risiko van COVID-19 gevalle het, het die NLU die Ministerie versoek om te oorweeg dat indien die vragmotor binne 24 uur terug is in Namibia, die betrokke vragmotordrywers toe te laat om in  self-isolasie by hulle eie huise te bly tot   vragte weer vervoer moet word.

Vordering en voorgestelde pad vorentoe om Namibia se lewendehawe industrie te her-lewe

Die „Reviving Namibia’s Livestock Industry, Regenerative Livestock Production” dokument wat in Desember 2019 deur die NNFU, NECFU en NLU en Ministerie van Landbou opgestel is, is die hersiende Nasionale Strategie vir die Nasionale Weidings Bestuurs Beleid (2012).

In 2020 het die drie landbou unies ’n konsep dokument opgestel wat die prioriteite gebaseer op die hersiende strategie wat aangespreek moet word, uitgewys. Die goeie reën in 2020 het die benadering om die ondersteuning vir albei, kommunale en Titelakte boere bespoedig. Die Titelakte gebiede het besluit om te fokus om vroeë aanvaarders van her-leefde lewendehawe produksie praktyke te identifiseer en ondersteun. Die Outjo Streeklandbou-unie het die NLU genader en ondersteuning gevra om dit te inisieer. Die program  het verskuif na die ontwikkeling van gemodulariseerde YouTube voorleggings (gebaseer op die hersiende strategie) wat na ‘n WhatsApp groep en na ‘n toegekende personeel lid van Meatco vir hierdie NLU inisiatief gestuur word om boere te ondersteun. Boere kan die voorleggings aflaai en op hulle eie tyd  deurgaan. Sedert die begin is 4 modules ontwikkel en na die boere groepe gestuur.

Hierdie benadering gebaseer op die WhatsApp groep het veroorsaak dat 40 NLU boere redelik vinnig en goedkoop bereik is. Die voordeel is dat dieselfde modules gebruik kan word om nuwe belangstellende groepe van gebiede gelei word.

Ekonomiese aansporingsprogram van regering skop af

Die ekonomiese aansporingsprogram van die regering het amptelik hierdie week afgeskop deurdat die aanlyn aansoekvorms nou beskikbaar is op die SSC se webwerf by: www.ssc.org.na Werkgewers van werknemers wat negatief deur die Covid-19 pandemie geraak is kan aansoek doen vir die voordele onder hierdie program wat oor drie maande gaan strek vanaf 1 Mei 2020. Werkgewers in die lugvaart-, toerisme- en konstruksie sektore kwalifiseer vir ’n werkgewersloon subsidie van 17% van hul totale salaris rekening vir drie maande asook kwytskelding van SSC bydraes vir drie maande.

Werknemers in alle sektore wat onder die belastingdrempel van N$  50,000 per jaar val en hul inkomste verloor het of ‘n verminderde inkomste kry, kwalifiseer vir ‘n subsidie van die helfte van hul salarisse met ‘n minimum van N$1 000 per maand ingevolge die Geaffekteerde werkersprogram . Kliek hier vir die volledige reëls van genoemde skemas. Die SSC het ook ‘n aansoek gids vrygestel wat die 4 maklike stappe vir die aanlyn aansoek vir al bogenoemde voordele aandui. Kliek hier vir die aansoek gids.

Pluimvee Produsente Vereniging: Algemene Jaarvergadering

Die Pluimvee Produsente Verening (PPV) wat by die Namibia Landbou-unie (NLU) geaffilieer is, sal hulle jaarlikse ledevergadering op Dinsdag, 19 Mei 2020 hou. Die doel van die vergadering is om na die uitsig van die pluimvee industrie gedurende die Covid-19 pandemie te kyk, die PPV se Grondwet goed te keur en om die insluiting van alle produsente in die land, vanaf agterplaas tot grootskaal, te help en aan te moedig.

 

Belangrike datums om te onthou

30 Mei – sluiting van LPO/NLU Kongres beskrywingspunte

10 Julie – sluiting vir AgriSter nonimasies

31 Julie – sluiting vir Landbou Vrou van die Jaar nominasies

31 Julie – sluiting vir Gemeenskapsprojek van die Jaar nominasies

 

NATIS kantore her-open landwyd

NATIS het aangekondig dat al hulle kantore landwyd vanaf 7 Mei 2020 weer her-open het. NATIS het ook ‘n “Call Centre” oopgemaak waarheen die publiek kan bel as hulle enige navrae of probleme het. Die Nr is 061 2847777 en hulle is vanaf Maandag tot Vrydag vanaf 07:00 – 16:30  beskikbaar.

Kanaal 7

Kom luister saam na Landbou Joernaal op Saterdagoggend om 6 wanneer ons oor die volgende onderwerpe en mense gesels:

 • Landbou Weekblad se Jacolette Kloppers gesels met ons oor die nuutste boerepatent wat geld spaar en baie nuttig ook is.
 • Na die pasafgelope Kopenhage Fur veiling, vertel Julene Meyer ons van die pryse en uitdagings wat Swakara pelse nou in die oë staar.
 • Uri voertuie is geen nuutjie onder boere nie, maar dié voertuig se eweknie, Fonk, die elektriese motor is die nuutste op hulle kerfstork. Kom luister wanneer Len Smith ons meer vertel.

Landbou Joernaal se herhaling kan op Woensdagaand tussen 8 en 9 geluister word. Bly ingeskakel op Kanaal 7, waar ware boere hulle landbounuus kry. Kanaal 7 kan ook geluister word op DSTV kanaal 825 of op ons werbwerk by www.k7.com.na of per selfoontoep.

BV en ander nuus

Op 20 Mei is Wêreld Bye Dag en word ‘n informasie uitstalling vanaf 30 April tot 30 Mei by die National Art Gallery Namibia in Windhoek gehou. Op 30 April is ‘n oop seremonie en op 20 Mei is ‘n Bye seremonie. Verdere besonderhede is beskikbaar onder die Nr 081 635 7323, curator@nagn.na.

Die vergadering van Westelike Khomas BV wat op 27 Mei sou plaasvind is uitgestel tot verdere kennisgewing. Verdere besonderhede van Mev Amanda Greeff, Tel 081 2596108, luanda@iway.na.

Die Stampriet Skou wat vanaf 31 Augustus tot 4 September 2020 sou plaasvind, is afgestel.

Die 2020 NLU Agribraai word op 4 & 5 September op die Mariental skougronde gehou. Met die tema “Kampvuur-legendes”  wil  ons verseker dat die fokus in 2020 geplaas word op die persone wat n ryk  tradisie in ons boeregemeenskap opgebou het. 2020 merk die 40 ste bestaansjaar van die NLU Agribraai asook die 90 ste bestaansjaar van die Uhlenhorst Boerevereniging, wenners van  die 2019-kompetisie en vanjaar se trotse aanbieders. Volledige inligting rakende die geleentheid volg eersdaags.Vir navrae, kontak Hoekus van Niekerk – 081 294 4676 – uhlenhorst.bv.sekretaris@gmail.com  of Corrine van Wyk – 081 358 2299 – wvw@afol.com.na

 


 

In today’s newsletter –

 • Quarantine of truck drivers addressed
 • Government’s Economic stimulus package starts
 • NATIS offices open
 • FA and other news

 

Quarantine of truck drivers addressed

The Namibian Agricultural Union (NAU) this week made a request to the Ministry of Health to review the guidelines of COVID-19, which applies to the drivers of trucks transporting livestock to the RSA. This comes as a result of a rush of inquiries received by the NLU from various fonts.

It appears that truck drivers transporting small stock to the RSA with the return to Namibia are being quarantined until the next livestock loads are transported again. The quarantine of these truck drivers puts great pressure on them and their families, and as a result the drivers no longer want to transport these livestock.

The NAU expressed gratitude to the said Ministry for the work they are doing to combat the spread of the COVID-19 virus. However, they were reminded that the livestock industry is the backbone of the agricultural sector and that marketing should continue unabated and that jobs must be maintained at all costs.

As the largest number of livestock cargo is transported to the Northern Cape province and this province is at lower risk of COVID-19 cases, the NAU has requested the Ministry to consider that if a truck is back in Namibia within 24 hours, the relevant truck drivers be allowed to self-isolate at their own homes until the following loads have to be transported again. 

Progress and proposed way forward for reviving Namibia’s livestock industry 

The “Reviving Namibia’s Livestock Industry, Regenerative Livestock Production” document produced in December 2019 by the NNFU, NECFU and NAU and the MAWLR is the revised National strategy for the National Rangeland Management Policy (2012).

In 2020 the three farmers unions developed a concept document outlining the priorities based on the revised strategy that need to be addressed going forward. The good rains in 2020 prompted an accelerated approach to supporting both communal and title deed farmers. The title deed areas decided to focus on identifying and supporting early adopters of regenerative livestock production practices. The Outjo regional farmers association approached the NAU and requested support to initiate this response. The program shifted to the development of Modularised YouTube presentations (based on the revised strategy) sent to a WhatsApp group and Meatco allocated a staff member of this NAU initiative to support farmers. Farmers can download the presentations and go through them at their leisure. Since the start 4 modules have been developed and sent to the farmers group.

This approach based on the WhatsApp group has enabled 40 NAU farmers to be reached relatively quickly and cheaply. The advantage is that the same modules can be used to guide new groups from other areas that show interest.

Government’s Economic stimulus package starts

The economic stimulus package of Government officially started this week as the SSC has posted the online applications form on their website: www.ssc.org.na. Employers and employees which were affected negatively by the Covid-19 pandemic can apply for the advantage under this program which is for a period of three month from 1 May 2020. Employers in the aviation-, tourism- and construction sectors qualify for an employers wage subsidy of 17% of their total salary invoice for three months as well as exemption of SSC contributions for three months.

Employees in all sector which fall in the income tax threshhold of N$50 000 per annum and have lost their income or received a decreased income, qualify for a subsidy of half of their salaries with a minimum of N$1 000 per month in terms of the Affected workers program.   Click here here to download the full regulations for the said scheme. The SSC has also released a directive of the 4 easy steps to apply online for all the above benefits. Click here  to downlaod the directive.

Poultry Producers Association: Annual member meeting

The Poultry Producers Association (PPA), which is affiliated to the Namibia Agricultural Union (NAU) is excited to announce that it will be hosting its annual member meeting on Tuesday, 19th May 2020. The objective of the meeting is to discuss the outlook of the Poultry industry during this Covid-19 pandemic, approve the PPA constitution to enable and foster inclusivity of all producers in the country, ranging from backyard to the largest.

 

Important dates to remember

30 May – LPO/NAU congress discussion points must be submitted

10 July – nominations for AgriStar must be submitted

31 July – nominations for Agricultural Woman of the Year must be submitted

31 July – nomations for Community Project of the Year must be submitted

 

NATIS offices open

NATIS has announced that all their offices in the country have re-opened on 7 May 2020. NATIS has also opened a “Call Centre” where the public can make enquiries and give their problems. The No is 061 2847777 and they are opened Monday to Friday from 07:00 – 16:30.

Channel 7

Listen to Landbou Journal on Saturday morning at 6 when we talk about the following subjects and people:

 • Jacolette Kloppers of Landbou Weekblad talks about the latest farmers patent which saves money and is skilful
 • Following the recent Copenhagen Fur auction, Julene Meyer tells us about the prices and challenges of the Swakara pelts
 • Uri vehicles are not new to farmers but this vehicles peer, Fonk, the electric vehicle is the latest known. Listen to Len Smith who tells us more about this

Landbou Journal’s re-broadcast is on Wednesdays evenings between 8 and 9. Stay tuned to Channel 7, where farmers can listen to their agricultural news. Channel 7 can also be heard on DSTV Channel 825 or on our website at www.k7.com.na or via cell tube.

FA and other news

A World Bee Day is on 20 May and an information exhibition is held from 30 April until 30 May at the National Art Gallery Namibia, Windhoek. On 30 April is an open ceremony and on 20 May a Bee ceremony. For further details contact 081 6357323.

The meeting of Westelike Khomas FA which should have been held on 27 May has been postponed until further notice. For further details contact Amanda Greeff, Tel 081 2596108, luanada@iway.na.

The Stampriet Show which should have taken place from 31 August until 4 September has been postponed.

The 2020 NAU AgriBraai will be hosted on 4 & 5 September at the Mariental show grounds. With the theme “Camp fire legends” we want to ensure that the focus in 2020 is placed on persons who build a rich tradition in the farming community. 2020 marks the 40th anniversary of the NAU AgriBraai as well as the 90th anniversary of the Uhlenhorst FA, the winners of the 2019 competition and hosts this year. More information about this day will follow in due course. For any enquiries please contact Hoekus van Niekerk, Tel 081 2944676, uhlenhorst.bv.sekretaris@gmail.com or Corrine van Wyk, Tel 081 3582299, wvw@afol.com.na.